Polityka Poufności

Odpowiedzialny za treść:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefax: +49 (0) 2723/60052
E-Mail: info@hensel-electric.de
http://www.hensel-electric.de

Spółka jest spółką komandytową, zarejestrowaną w sądzie rejonowym w Siegen HRA 6873.
Wspólnikiem osobiście odpowiedzialnym jest spółka Hensel Verwaltungs-GmbH, zarejestrowana w sądzie rejonowym w Siegen HRB 6140.
Prezes spółki: P. C. Hensel (przewodniczący zarządu), F. Dubberke
Numer identyfikacji VAT: DE 126183638

i

Hensel Polska Sp. z o.o.
ul. Dziadoszanska 10
61-248 Poznan
Telefony: 0-61 / 876-61-46, 875-00-31
E-Mail: hpl@hensel.com.pl

NIP: 782-00-69-738
REGON: 630168312
KRS 000104975 Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy 540000 PLN wpłacony w całości
Bank Handlowy w Warszawie S.A. oddział w Poznaniu
nr. rach. 58103012470000 0000 5602 3201

Wszystkie informacje i objaśnienia zawarte na niniejszych stronach internetowych są niewiążące. Spółka HENSEL nie daje gwarancji za prawidłowość i kompletność ich treści. Nie udziela się gwarancji ani przyrzeczeń odnośnie właściwości produktów. Informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią podstawy do dochodzenia roszczeń prawnych. Błędy w treści zostaną skorygowane natychmiast, po ich stwierdzeniu. Z powodu opóźnienia w aktualizacji stron internetowych, ich treść nie może być zawsze aktualna. Dlatego prosimy zwracać się do nas z pytaniami odnośnie aktualnego stanu, szczegółów technicznych i możliwości dostawy produktów i usług. Linki do innych stron internetowych nie są poddawane permanentnej kontroli. Dlatego nie odpowiadamy za treść stron dostępnych przez linki.

Ściąganie danych i oprogramowania

Spółka HENSEL nie gwarantuje bezbłędności danych i oprogramowania, które można uzyskać ze stron internetowych. Spółka HENSEL sprawdza, czy oprogramowanie jest wolne od wirusów. Mimo to zalecamy, aby po ściągnięciu programu zawsze sprawdzać obecność wirusów przy pomocy najnowszego oprogramowania antywirusowego.

Prawa autorskie i inne prawa ochrony specjalnej

Treść niniejszych stron internetowych podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Kopię informacji zawartych na stronach internetowych wolno przechowywać na własnym komputerze do celów niekomercyjnych i do wewnętrznego użytku osobistego. Grafiki, teksty, znaki logo, obrazy itd. wolno ściągać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, rozsyłać, transmitować lub wykorzystywać w innej formie wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony spółki HENSEL. Wymienione nazwy produktów i firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Ich bezprawne wykorzystywanie może prowadzić do powstania roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.

Ochrona danych osobowych i poufność

Nie można zagwarantować, że przesyłane nam informacje lub dane osobowe nie są podczas transmisji „podsłuchiwane” przez osoby trzecie.

Odpowiedzialność cywilna

Spółka HENSEL nie odpowiada za szkody, zwłaszcza za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utracony zysk, przerwy w pracy systemu lub procesu produkcji, które powstaną z powodu wykorzystania niniejszych stron internetowych lub ściąganie danych. Wykluczenie odpowiedzialności nie zachodzi w przypadku szkody powstałej z powodu wykorzystania niniejszych stron internetowych lub ściągnięcia danych, jeżeli miało miejsce działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Stosunek prawny między Państwem a spółką HENSEL, który powstaje w wyniku wykorzystania stron internetowych, podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów prawnych z udziałem kupców pełnych, które powstały w wyniku wykorzystania niniejszych stron internetowych, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki HENSEL.

Oświadczenia odnośnie ochrony danych

Z reguły wszystkie strony internetowe spółki HENSEL można przywoływać bez podawania danych na temat własnej osoby. Jeżeli w indywidualnym przypadku potrzebne jest Państwa nazwisko, adres lub inne dane personalne, wówczas zostaną Państwo o tym powiadomieni. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu stworzenia takiego serwisu spółki HENSEL który będzie najbardziej przyjazny dla Państwa, oraz w celu dalszego doskonalenia go.
Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać spółce HEnSEL swoje dane personalne przez internet, w celu np. umożliwienia prowadzenia korespondencji lub realizacji zamówień, wówczas dane te są traktowane z zachowaniem ścisłych wymogów określonych w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG).
Poprzez przywoływanie strony internetowej spółka HENSEL otrzymuje dane dotyczące użytkowania, które dla celów bezpieczeństwa są przechowywane i ewentualnie umożliwiają identyfikację (na przykład adres IP, data, godzina i odwiedzane strony). Dane te są przetwarzane przez spółkę HENSEL, w celu poznania zachowania się użytkownika i sporządzania statystyk. Jednocześnie podczas wszystkich operacji przestrzegane są wysokie standardy bezpieczeństwa określone w ustawie o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych (TDDSG) i w rozporządzeniu o ochronie danych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (TDSV). Danych nie wykorzystuje się do celów osobowych. Zastrzega się prawo do statystycznej oceny anonimowych rekordów danych.
Więcej informacji na temat ochrony danych w Republice Federalnej Niemiec znajdą Państwo tutaj: www.bfd.bund.de

Przekazywanie informacji personalnych osobom trzecim

Jeżeli w ramach przetwarzania danych dotyczących zlecenia następuje przesłanie danych do usługodawców, dane te podlegają przepisom federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), innym przepisom prawnym i - zgodnie z umową - także postanowieniom Privacy Policy spółki HENSEL. Jeżeli spółka HENSEL na mocy ustawy lub postanowienia sądu jest do tego zobowiązana, przekazuje ona Państwa dane w niezbędnym zakresie instytucjom uprawnionym do uzyskania takich informacji.
Spółka HENSEL nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim do innych celów bez uzyskania Państwa wyraźnej zgody.

Bezpieczeństwo

Spółka HENSEL przechowuje Państwa dane na szczególnie skutecznie zabezpieczonych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich mają jedynie nieliczne osoby uprawnione do tego przez spółkę HENSEL, które zajmują się obsługą tych serwerów od strony technicznej, handlowej lub redakcyjnej.

Prawo do odwołania

Jeżeli zażądają Państwo, aby spółka HENSEL przestała wykorzystywać Państwa dane osobowe do dalszego kontaktowania się i/lub aby skasowała te dane, podejmuje się odpowiednie działania. Dane, które są niezbędnie konieczne do realizacji zlecenia lub do celów handlowych, nie są objęte wypowiedzeniem lub nie podlegają skasowaniu.
Prosimy uwzględnić, że w przypadku odwołania niemożliwe jest dalsze świadczenie spersonalizowanego serwisu, ponieważ bazuje on na wykorzystaniu danych klienta.

Zastosowanie cookies

W programach cookies podczas połączenia w trybie online zbierane się informacje tekstowe i gromadzi się je w specjalnym pliku w formacie ASCII (cookie.txt) na twardym dysku operatora. Miejsce, gdzie cookie jest przechowywany u użytkownika, jest kontrolowane przez www-browser użytkownika. Cookies są to informacje, które zostają odesłane do serwera podczas następnej wizyty w trybie online. Mogą one zostać odczytane wyłącznie z serwera, który je wcześniej utworzył.
Spółka HENSEL tworzy cookies tylko wtedy, gdy są one pilnie potrzebne do realizacji funkcji operatora lub gdy ułatwiają nawigację na stronach sieci web. Informacji tych nie udostępnia się osobom trzecim, ponieważ cookies są wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów.
Większość browserów jest tak ustawiona, że automatycznie akceptują one cookies. Funkcję tę można jednak w każdej chwili dezaktywować. Mogą Państwo tak ustawić swój browser, że będzie Państwa informował zawsze, gdy wysyłane są cookies.

Linki do innych stron w sieci

Strony internetowe spółki HENSEL zawierają w razie potrzeby linki do innych stron w sieci web. Spółka HENSEL nie ma wpływu na redakcyjną zawartość obcych stron internetowych ani na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych.

Reklama

Strony internetowe spółki HENSEL z reguły nie zawierają powierzchni reklamowych. W odpowiednim przypadku reklama jest wysyłana przez zewnętrzne adserwery. Dane zgromadzone w związku z reklamą w trybie online (AdImpressions, AdKlicks) służą wyłącznie do oceny statystycznej i do sporządzania raportów dla klientów z branży reklamowej. Nie wykorzystuje się tu żadnych danych osobowych.
Podczas wysyłania reklam mogą być niekiedy wykorzystywane cookies, na co spółka HENSEL nie ma wpływu.

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube